Im Shotokan werden folgende Kata trainiert:

 

 • Taikyoku shodan
 • Heian shodan
 • Heian nidan
 • Heian sandan
 • Heian yondan
 • Heian godan
 • Tekki shodan
 • Tekki nidan
 • Tekki sandan
 • Ten no Kata
 • Bassai dai
 • Bassai sho
 • Empi
 • Jion
 • Hangetsu
 • Kanku sho
 • Kanku dai
 • Jitte
 • JI in
 • Gankaku
 • Nijushiho
 • Chinte
 • Sochin
 • Wankan
 • Meikyo
 • Gojushiho dai
 • Gojushiho sho
 • unsu

Mitglied Verband: